Regulament intern

Regulament de Ordine Interioară

Pentru o mai bună funcționare și organizare a activității în incinta BRIDGE CLUB APULUM vă aducem la cunoștință Regulamentul de Ordine Interioară, care prevede atât obligațiile BRIDGE CLUB APULUM către membrii săi, cât și obligațiile membrilor către acesta.

Art.1.1

Prezentul Regulament de Ordine Interioara cuprinde reguli și norme de conduită necesare pentru buna desfășurare a activității interne a BRIDGE-CLUB APULUM denumit in continuare Clubul de Bridge.

Art.1.2

(1) Regulamentul de ordine interioara, se aplică tuturor persoanelor indiferent de durata calității de membru, care își desfășoară activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestări servicii în baza unor convenții civile, membrilor ce beneficiaza de sponsorizări din partea clubului, membrilor activi legitimați în cadrul clubului precum și celor care însoțesc membrii în incinta clubului.
(2) Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioara este acela de a asigura funcționarea clubului în condițiile unui climat intern judicios, corect, demn și plăcut, propice înaltei performanțe sportive și individuale a angajaților și jucătorilor, având la baza următoarele principii:
1. principiul bunei credințe;
2. principiul respectului reciproc în incita clubului între angajați și sportivi;
3. principiul deontologiei profesionale;
4. principiul egalității de șanse și de tratament;
5. principiul solidarității;
6. principiul transparenței;
7. principiul libertății de asociere pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.;
8. principiul răspunderii personale față de club și față de societate, pentru activitatea desfășurată în orice plan: sportiv, didactic, administrativ, etc.

Art. 1.3

(1) Regulamentul de Ordine Interioara al Clubului de Bridge a fost elaborat în conformitate cu prevederile : Statutului Clubului Sportiv BRIDGE-CLUB APULUM și ale Statului Federației Romane de Bridge și Regulamentelor aferente.
(2) Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară, va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislația specifică domeniului de activitate al Clubului de Bridge sau Statutului acestuia.

Art. 2.1

Membrii Clubului de Bridge, au urmatoarele drepturi:
1. dreptul de a folosi toate facilitățile Clubului de Bridge cum sunt: Sala de joc, toaletele, etc., fără a distruge sau deteriora obiectele și mobilierul din dotare;
2. dreptul de a folosi incinta Clubului de Bridge, în perioada de valabilitate scrisă pe legitimația de membru, numai în limita impusă de Regulamentul de Ordine Interioara;
3. dreptul de a folosi materialele sportive ale Clubului de Bridge, gratuit;
4. dreptul de a avea un invitat care, fie asistă la desfășurarea programelor sportive, fie face parte din acestea;
5. dreptul de a se înscrie la concursurile organizate de Clubului de Bridge, conform nivelului lor de pregătire;
6. dreptul de a reclama incidentul cu un alt membru al clubului sau angajat al acestuia, reclamația se va face în scris sau pe mail-ul clubului și se va depune în maxim 24 ore de la producerea acestuia . În caz contrar, aceasta nu va fi luată în considerare;
7. dreptul de a veni cu idei de îmbunătățire a programelor de activitate. Ideile pot fi enunțate în scris sau pe mail-ul clubului.

Art. 2.2

Membrii Clubului de Bridge, au urmatoarele obligații;
1. obligația de a respecta prevederile cuprinse în Regulamentul de Ordine Interioara al Clubului de Bridge, în Statutul Clubului de Bridge, în Statutul Federației Române de Bridge și în Regulemantele aferente acestuia;
2. obligația să nu prejudicieze moral și material Clubului de Bridge, prin comportament necorespunzător și să respecte imaginea și interesele sportive ale acestuia;
3. obligația de a nu adresa insulte și denigrări la adresa Clubului, a programelor de pregătire din cadrul sistemului și a antrenorilor;
4. obligația de a intra în sala de Bridge, într-o stare corespunzătoare. În caz contrar, Clubului de Bridge își rezervă dreptul de a nu permite intrarea acestora în sala de bridge și totodată de a nu returna contravaloarea activităților achitate anterior;
5. obligația de a se adresa într-un mod politicos celorlalți membrii, conducerii clubului, profesioniștilor și personalului angajat. Nu sunt admise niciun fel de abuzuri verbale, amenințări sau loviri fizice din partea nici unui membru, însoțitor, părinte sau invitat către alți membrii, însoțitori, părinți, invitați, sau conducerea clubului;
6. obligația de a păstra curățenia în incinta clubului;
7. obligația de avea o ținută decentă și adecvată în incinta clubului, atât membrii cât și invitații acestora care îi însoțesc. Clubului de Bridge își rezervă dreptul de a invita, membrul sau invitatul acestuia, să părăsească incinta clubului în situația încălcării acestei obligații;
8. obligația ca membrii care doresc să invite un musafir sau însoțitor în incinta clubului, să le facă cunoscut Regulamentul de Ordine Interioara al clubului;
9. obligația părinților sau însoțitorilor de a asigura deplasarea jucătorilor minori către/dinspre incinta clubului;
10. obligația membrilor care fac parte din programele Academice de Bridge, de a înainta la secretariatul Clubului de Bridge, Cererea de înscriere în Clubului de Bridge, completată și semnată de unul sau ambii părinți sau tutori legali;
11. obligația membrilor, părinților sau tutorilor minorilor care au beneficiat de sponsorizare din partea Clubului de Bridge, în baza unui contract de sponsorizare incheiat cu Clubului de Bridge sau colaboratorii acestuia, pentru obținerea gratuității sesiunilor de antrenament și pregătire sportivă, în condițiile impuse de contract sau pentru oferirea de materiale sportive gratuite, să returneze întreaga suma primită în acest scop, în situația în care nu respectă obligațiile contractuale, ale Regulamentului de Ordine Interioara, Statul Clubului de Bridge și al Federației Române de Bridge precum și a Regulamentelor aferente acestuia ;
12. obligația membrilor care fac parte din programele Academice de Bridge, de a înștiința de îndată conducerea Clubului de Bridge, cu privire la orice discriminare, atitudine nesportivă sau insulte adresate acestora de organizatorii sau arbitrii competițiilor sportive la care participă, sau de atragere a acestora, prin orice mijloace, la alte cluburi de bridge, săvârșite de antrenori, sau persoane care au legatură cu alte cluburi de bridge concurente;
13. obligația membrilor de a nu fi dublu legitimați și a nu concura pentru alte cluburi, fără acordul antrenorului sau al Clubului de Bridge;
14. obligația membrilor de a nu se antrena cu personae străine de club sau sistem, sau pe alte baze sportive decât cu acordul antrenorilor Clubului de Bridge sau cu acordul președintelui clubului

Art. 3.1

Clubul de Bridge are urmatoarele drepturi:
1. dreptul de a-și selecta membrii, jucătorii, cursanții, instructorii și antrenorii, fără a motiva acceptul sau refuzul.
2. dreptul de a sancționa orice membru în funcție de eventualele abateri de la prezentul Regulament de Ordine Interioara, Statutul Clubul de Bridge sau Statutul Federației Romane de Bridge și Regulamentelor acesteia;
3. dreptul de a lua măsurile ce se impun împotriva oricărui membru sau însoțitor a cărui atitudine este necorespunzatoare față de alți membri, însoțitori, musafiri sau față de conducerea Clubul de Bridge;
4. dreptul de a filma sesiunile de pregătire și concursurile desfăîurate in incinta clubului, acestea având rol doar în judecarea încălcărilor regulamentului intern sau pentru judecarea unor acuzații de fraudă din timpul desfășurării competițiilor; aceste filmări vor face obiectul unor analize interne și nu vor fi transmise în afara clubului, fără acordul celor implicați, cu excepția situației în care aceasta constituie proba video și este necesară în dovedirea unor infracțiuni;
5. dreptul de a stabili organizarea și regulile de funcționare ale Clubul de Bridge;
6. dreptul de a solicita returnarea sumelor suportate de Clubul de Bridge, în baza unui contract de sponsorizare încheiat de către Clubul de Bridge cu jucatorii, părinții sau tutorii minorilor, pentru suportarea contravalorii sesiunilor de antrenament și pregătire sau pentru oferire de materiale sportive gratuite, în situația încălcării convențiilor încheiate în acest sens, a Regulamentului de Ordine Interioară, Statului Clubul de Bridge și al Federației Române de Bridge precum și a Regulamentelor aferente acestuia;
7. dreptul de a selecționa jucătorii, legitimați la club, care urmează să participe la competițiile sportive organizate de Federația Română de Bridge

Art. 3.2

Clubul de Bridge are următoarele obligații:
1. obligația de pune la dispoziția membrilor servicii, programe și facilități de bună calitate;
2. obligația de a asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal ale membrilor;
3. obligația de a asigura în incinta clubului un climat judicios, corect, demn și plăcut, inclusiv descurajând preventiv și corectiv atitudinile și demersurile de hărțuire și/sau calomnie instituțională și personală și, în general, reaua-credință;
4. obligația să comunice periodic părinților sau tutorilor minorilor atitudinea acestora, față de programele efectuate în activitatea sportivă la cererea acestora;
5. obligația de a analiza ideile exprimate în scris de membrii clubului și a aduce îmbunătățiri programelor de activități ale clubului, în funcție de hotărârile adoptate de conducerea clubului;
6. obligația de a asigura sportivului, apt de participare la competițiile sportive, sprijinul tehnic, fizic și moral de care are nevoie în perioada competițională;
7. obligația de a sesiza în scris Federația Română de Bridge, de încălcările săvârșite în organizarea și derularea competițiilor sportive la care membrii clubului participă. Obligația survine numai în urma sesizărilor scrise efectuate de membrii clubului și ca urmare a analizării pertinenței acestora, de către conducerea clubului.

Art. 4.1

Clubul are competența de a aplica sancțiuni pentru abaterile comise de membri sau însoțitorii acestora de la prezentul Regulament de Ordine Interioară și Statul Clubului de Bridge și dispune măsuri care să garanteze executarea lor, precum și prevenirea săvârșirii de noi asemenea abateri.

Art. 4.2

În funcție de gravitatea faptelor, Clubul de Bridge poate dispune aplicarea oricăruia dintre sancțiunile prevăzute de prezentul Regulament.

Art. 4.3

Clubul poate dispune aplicarea oricăreia dintre urmatoarele sancțiuni, în funcție de gravitatea faptei , dupa cum urmează:
1. avertisment;
2. amendă;
3. suspendarea din activitatea sportivă de pregătire din cadrul programelor de pregătire ale Clubului de Bridge;
4. suspendarea din activitatea competițională FRB a sportivilor;
5. retragerea calității de membru al Clubului.

Art. 5.1

Obiectele pierdute în incinta clubului, de către unii membrii și găsite de alții, trebuiesc predate personalului clubului în vederea returnării acestora persoanelor care le-au pierdut;

Art. 5.2

Obiectele de valoare personală ale fiecărui membru, în cazul când acestea nu sunt predate personalului clubului spre păstrare, pe durata sedințelor de joc, sunt în totalitate responsabilitatea membrilor;

Art. 5.3

Folosirea telefoanelor mobile în timpul concursurilor și sesiunilor de instruire este interzisă. Excepție vor face doar membrii care sunt sub urgențe (ex: personal medical, militar, etc.) și anunță acest lucru la începutul sesiunii. În situații justificate, se permite preluarea unui apel, fiind necesar acordul celorlalți membrii pentru inițierea unuia.

Art. 5.4

Nu este permisă aducerea animalelor de orice fel în incinta clubului;

Art. 5.5

Nu este permisă aducerea paharelor sau sticlelor din material casant în perimetrul clubului;

Art. 5.6

Nu este permisă consumarea semințelor, alunelor sau a gumei de mestecat în incinta Clubului de Bridge;

Art. 5.7

Minorilor nu le este permisă consumarea de băuturi alcoolice sau fumatul în timpul concursurilor și sesiunilor de instruire organizate de Clubul de Bridge. Este interzis fumatul în sala de joc, indiferent de situație;

Art. 5.8

Aruncarea resturilor de mâncare sau băuturi răcoritoare trebuie sa fie făcută doar în locurile special amenajate;

Art. 5.9

Nu este permisă mutarea sau distrugerea echipamentului și mobilierului din dotare din incinta clubului;

Art. 5.10

Nu este permis membrilor, însoțitorilor sau invitaților acestora să intre în incinta clubului cu încălțămintea murdară;

Art. 5.11

Nu este permis membrilor, însoțitorilor sau invitaților acestora să fotografieze sau să filmeze în incinta clubului fără aprobarea conducerii clubului;

Art. 5.12

Prezentul Regulament se completează cu prevederile Statului Clubului, Statutului Federației Române de Bridge și a Regulamentelor acestora;

Art. 5.13

Aducerea la cunoștința membrilor a prezentului Regulament de Ordine Interioară se face prin grija conducerii clubului, fiind totodată afișat pe site-ul oficial al Clubului de Bridge.

Comentariile sunt închise.